Radcliffe Camera
Radcliffe Camera

Amdanom Ni

Er bod colegau Prifysgol Rhydychen wedi bod yn gweithio gydag ysgolion ar draws Cymru am flynyddoedd lawer, mae myfyrwyr o Gymru yn parhau i gael eu tangynrychioli yn Rhydychen ac rydym am i hyn newid. Mae hi'n amser rhoi cynnig ar ddull newydd! 

Pwy ydym ni? 

Mae Coleg yr Iesu, Coleg Newydd a Coleg St Catherine wedi ymuno â'i gilydd i lansio Oxford Cymru, ein rhaglen estyn allan cymunedol i Gymru! Wrth weithio gyda'i gilydd, bydd y colegau hyn yn sicrhau bod Prifysgol Rhydychen am y tro cyntaf yn medru cynnig rhaglen estyn allan cydlynol sydd yn gyfrifol am Gymru gyfan. Mae ein amcanion yn uchelgeisiol ac wedi’u rhannu’n ddau faes allweddol:

Gwaith Allgymorth:

  1. Sicrhau bod cyfran y gwaith allgymorth a ddarperir gan y Brifysgol yn adlewyrchu cyfran yr ysgolion ym mhob rhanbarth yng Nghymru erbyn 2024/25.
  2. Cynyddu’r gwaith allgymorth yng Nghanolbarth, Gogledd-orllewin a Gorllewin Cymru i sicrhau ei fod yn adlewyrchu cyfran yr holl ysgolion yn y rhanbarthau hyn erbyn 2024/25.
  3. Creu ymgyrch farchnata ddigidol ac mewn print i gyrraedd holl ysgolion uwchradd Cymru erbyn 2023, gan helpu i godi proffil Prifysgol Rhydychen yng Nghymru.

Ceisiadau:

  1. Cynyddu cyfradd twf ceisiadau gan fyfyrwyr ysgolion gwladol Cymru i 5% y flwyddyn erbyn 2024/25.
  2. Cynyddu ceisiadau o Dde-orllewin a Gorllewin Cymru fel eu bod yn cyfrif am o leiaf 25% o gyfanswm y ceisiadau o Gymru erbyn 2024/25.

Am fwy o wybodaeth am yr ymchwil sydd wrth wraidd yr ymrwymiadau hyn, ewch i Gynllun 'Access and Participation' Prifysgol Rhydychen

Baner Cymru yn hedfan yng Ngholeg yr Iesu

Gweithio gyda'n gilydd

Dros y blynyddoedd i ddod bydd Oxford Cymru yn gweithio gydag ysgolion a cholegau yn yr ardaloedd canlynol: Blaenau Gwent, Pen-y-bont ar Ogwr, Caerffili, Caerdydd, Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Gwynedd, Ynys Môn, Merthyr Tudful, Sir Fynwy, Castell-nedd Port Talbot, Casnewydd, Sir Benfro, Powys, Rhondda Cynon Taf, Abertawe, Torfaen, Bro Morgannwg, Wrecsam.

Yn ogystal â gweithio gyda Rhwydwaith Seren ar hyd a lled Cymru, mae Oxford Cymru hefyd yn datblygu partneriaethau gydag awdurdodau lleol, ymddiriedolaethau aml-academi a mudiadau mudoledd cymdeithasol.

Bydd y colegau hefyd yn parhau â'u gwaith presennol mewn rhannau eraill o'r DU. Noder os nad ydych chi neu eich ysgol yn rhan o'n categorïau mynediad, mae digon o gyngor a chefnogaeth ar gael ar eich cyfer yma ac ar wefan y Brifysgol. Mae croeso i bob ysgol, chweched ddosbarth a choleg addysg bellach dros Gymru i gysylltu ag Oxford Cymru am wybodaeth a chyngor ar y broses fynediad a gwaith estyn allan. Mae manylion am golegau cyswllt ar gyfer rhannau eraill o'r DU ar gael ar wefan y Brifysgol

Myfyrwyr yng Ngholeg Newydd. Llun gan John Cairns Photography.

Effaith 

Nid ydym yn disgwyl gwneud newidiadau radical dros nos, ond gobeithiwn adeiladu partneriaethau hirdymor dros y rhabarth a fydd yn elwa'r gymuned ysgolion yn ogystal â'n Prifysgol.

Darganfyddwch fwy am waith estyn allan ym Mhrifysgol Rhydychen

|Hafan|

Myfyrwyr yng Ngholeg yr Iesu. Llun gan John Cairns Photography.